Ernesto Neto


Ernesto Neto (1964) - Untitled - Stones, polyamide, styrofoam and lead balls